+48 22 660 23 63 kontakt@enta.com.pl

Choć świadczenia alimentacyjne płacone są w większości przypadków przez rodzica na rzecz dziecka, nie jest to jedyna sytuacja, w której może istnieć zobowiązanie do ich uiszczania. Niekiedy zdarza się, że to dziecko jest zobowiązane do płacenia alimentów swoim rodzicom. Tym samym ich wierzycielem może stać się osoba ogłaszająca upadłość konsumencką.

  • Trudna sytuacja gospodarcza i życiowa mogą sprawiać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jedynym i ostatecznym sposobem na wyjście ze spirali długów.
  • Warto wiedzieć, że alimenty nie podlegają umorzeniu i w dalszym ciągu przysługują wierzycielowi – również w przypadku, gdy osobą uprawnioną do ich otrzymywania jest dłużnik.
  • Nie zawsze możemy jednak liczyć na wypłatę pełnej kwoty, a spłata zaległych należności może ulec wydłużeniu.
  • Dowiedz się jak wyjść z długów w firmie!

Alimenty a upadłość konsumencka to skomplikowane zagadnienie, jednak podstawową kwestią, w której nie przewidziano wyjątków, jest to, że takie wierzytelności nie są umarzane. Oznacza to, że dłużnik jest zobowiązany do ich uiszczania, a także spłaty zaległości. W przypadku, gdy to osobie ogłaszającej upadłość przysługują alimenty, również nie traci ona prawa do ich otrzymywania. Podobnie rzecz się ma ze świadczeniem należnym jej w sytuacji, gdy egzekucja alimentów okazała się nieskuteczna.

upadłość konsumencka

Wysokość alimentów a upadłość konsumencka

Mimo że upadłość konsumencka nie powoduje umorzenia alimentów, należy mieć na względzie, że niekoniecznie będą one wypłacane w całości. Kwestię tę reguluje prawo upadłościowe, zgodnie z którym wierzyciel nie może otrzymywać kwot większych niż obecnie obowiązująca minimalna pensja. Oznacza to, że suma należności wykraczających poza ten pułap nie będzie wypłacana w ramach postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka a alimenty i ich wysokość to kwestia dość złożona. Warto pamiętać, że syndyk może złożyć wniosek o zmianę wysokości alimentów, a ponadto może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie w stanie ich uiszczać. Wówczas osoba, której przysługują wspomniane świadczenia, może zwrócić się do Funduszu Alimentacyjnego. Należy także wspomnieć, że sam dłużnik w trakcie trwania postępowania może złożyć wniosek o uchylenie obowiązku płacenia alimentów lub zmianę ich wysokości.

Alimenty a upadłość konsumencka – co warto wiedzieć będąc wierzycielem?

Również wierzyciele mogą mieć wiele wątpliwości dotyczących tego, jak mają się do siebie alimenty a upadłość konsumencka. Nierzadko w takich sytuacjach w grę wchodzą zaległości w uiszczaniu tych należności. Należy mieć świadomość, że będą one traktowane inaczej niż bieżące alimenty, a na ich odzyskanie trzeba będzie poczekać – znajdują się one bowiem za świadczeniami bieżącymi oraz kosztami postępowania na liście wierzytelności.

Te drugie zaspokajane są w każdym przypadku jako pierwsze. Oznacza to, że jeśli masa upadłości zarządzana przez syndyka po opłacie kosztów postępowania nie pozwoli na wypłacenie alimentów, termin wypłaty ulegnie przesunięciu do momentu, w którym masa upadłości powiększy się o odpowiednią sumę. Co do zasady alimenty powinny być jednak wypłacane w terminie ustalonym w wyroku sądowym dotyczącym ich zasądzenia.

Upadłość konsumencka a alimenty i ich dochodzenie

Dłużnik, składając wniosek dotyczący upadłości, musi sporządzić wykaz wszystkich wierzycieli – w tym alimentacyjnych. Wówczas syndyk zawiadamia osobę uprawnioną do tego rodzaju świadczeń. Aby móc otrzymywać alimenty, wierzyciel musi zgłosić mu swoją wierzytelność, co można uczynić za pomocą Internetu bądź listownie.

Może się jednak zdarzyć, że dłużnik nie powiadomi syndyka o wierzycielu uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych. W takiej sytuacji informację o ogłoszeniu upadłości można znaleźć w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – wraz ze wskazówkami dotyczącymi tego, w jaki sposób można zgłosić swoją wierzytelność. W przypadku wątpliwości dotyczących relacji upadłości konsumenckiej a alimentów serdecznie zapraszamy do skonsultowania się ze specjalistami Kancelarii ENTA.

Zobacz nasze pozostałe artykuły:

Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Dane kontaktowe

KANCELARIA ENTA Wojciech J. Król

ul. Hoża 86 lok. 410, Warszawa 00-682, woj. mazowieckie

ul. Piłsudskiego 74 lok. 320, Wrocław 50-020, woj. dolnośląskie

Telefon: 226602363 | Mail: kontakt@enta.com.pl

NIP: 7791071737 | REGON: 630672252

Wszelkie prawa zastrzeżone. Własność Kancelaria Enta w Warszawie.